Thủ tục hành chính: Giám định phương tiện phục vụ cho công tác điều tra của các vụ án tai nạn giao thông - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Giám định phương tiện phục vụ cho công tác điều tra của các vụ án tai nạn giao thông - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-133994-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Giao thông - vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản giám định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng