Thủ tục hành chính: Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát hoặc do vết thương còn sót - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát hoặc do vết thương còn sót - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-249748-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.
- Trường hợp giám định lại do vết thương cũ tái phát: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Trường hợp giám định lại do vết thương còn sót: Văn bản không quy định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Đơn đề nghị có xác nhận của UBND cấp xã.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng