Thủ tục hành chính: Giám định lại khả năng lao động đối với người đang hưởng chế độ mất sức lao động - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Giám định lại khả năng lao động đối với người đang hưởng chế độ mất sức lao động - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-141112-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Hội đồng Giám định y khoa
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội đồng Giám định y khoa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày từ khi tiếp nhận hồ sơ đến khi ra thông qua Hội đồng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên bản giám định khả năng lao động
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng