Thủ tục hành chính: Giám định khả năng lao động đối với người đang hưởng chế độ mất sức lao động - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Giám định khả năng lao động đối với người đang hưởng chế độ mất sức lao động - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-126991-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Giám định Y khoa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận,.Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên bản giám định khả năng lao động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng