Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Giám định khả năng lao động đối với bệnh binh - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Giám định khả năng lao động đối với bệnh binh - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-053894-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Lao động – Việc làm, Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Hội đồng Giám định y khoa tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội đồng giám định y khoa tỉnh - Trung tâm Giám định y khoa - Pháp y tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Hội đồng giám định y khoa tiến hành giám định theo đúng quy trình giám định từ khi tiếp nhận hồ sơ cho đến khi có biên bản kết luận của Hội đồng giám định y khoa với thời hạn sớm nhất nhưng không quá 60 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản giám định thương tật của Hội đồng giám định y khoa
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng