Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người về hưu chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu hàng tháng khi bị ốm đau, tai nạn rủi ro mà suy giảm khả năng lao động - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người về hưu chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu hàng tháng khi bị ốm đau, tai nạn rủi ro mà suy giảm khả năng lao động - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-075797-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Lao động – Việc làm, Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội đồng Giám định y khoa
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 60 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên bản giám định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng