Thủ tục hành chính: Giải tỏa việc phong tỏa tài khoản, kê biên tài sản - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Giải tỏa việc phong tỏa tài khoản, kê biên tài sản - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-098945-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Thi hành án dân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng thi hành án
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chấp hành viên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Viện kiểm soát nhân dân
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi thi hành xong
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng