Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Giải thể tự nguyện hợp tác xã - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Giải thể tự nguyện hợp tác xã - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-280924-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng tài chính-Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận về việc giải thể hợp tác xã
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng