Thủ tục hành chính: Giải thể trường trung học phổ thông - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Giải thể trường trung học phổ thông - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-054631-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục & Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Sở Giáo dục & Đào tạo sau khi thẩm định kết luận của Thanh tra, chủ trì lấy ý kiến các đơn vị liên quan trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh xem xét ra quyết định
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng