Thủ tục hành chính: Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-069655-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại phòng Văn thư của Sở Giáo dục-Đào tạo
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng