Thủ tục hành chính: Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin thủ tục hành chính Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số hồ sơ: B-BGD-021809-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Dự kiến 07 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng