Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-BS367
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo và các ngành có liên quan
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở tài chính và các cơ quan có liên quan
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và đào tạo
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng