Thủ tục hành chính: Giải thể trường tiểu học tư thục - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Giải thể trường tiểu học tư thục - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-099560-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó thời hạn giải quyết thủ tục tại UBND huyện, sau khi nhận hồ sơ từ phòng GD&ĐT chuyển sang là 5 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng