Thủ tục hành chính: Giải thể trường Phổ thông trung học nội trú cấp tỉnh và cấp huyện - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Giải thể trường Phổ thông trung học nội trú cấp tỉnh và cấp huyện - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-124942-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng