Thủ tục hành chính: Giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp - Hải Dương

Thông tin thủ tục hành chính Giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp - Hải Dương

Số hồ sơ: T-HDU-122623-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục & Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng Giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng