Thủ tục hành chính: Giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-107944-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường..
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 45 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng