Thủ tục hành chính: Giải thể Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc tỉnh - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Giải thể Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc tỉnh - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-123585-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh & xã hội Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng