Thủ tục hành chính: Giải thể tổ chức sự nghiệp ngoài công lập - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Giải thể tổ chức sự nghiệp ngoài công lập - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-243927-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Bộ máy nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện, hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Không xác định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng