Thủ tục hành chính: Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-257616-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc trong đó:
+ Phòng Giáo dục và Đào tạo: 10 ngày.
+ UBND cấp huyện.: 05 ngày.
* Lưu ý: Thời gian trả hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ trong vòng 05 ngày.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng