Thủ tục hành chính: Giải thể Hợp tác xã - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Giải thể Hợp tác xã - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-243522-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo chấp thuận giải thể hợp tác xã
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng