Thủ tục hành chính: Giải thể Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân - Hà Giang

Thông tin thủ tục hành chính Giải thể Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân - Hà Giang

Số hồ sơ: T-HGI-081465-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng