Thủ tục hành chính: Giải thể doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Tuyên Quang

Thông tin

Số hồ sơ: T-TQU-139364-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng