Thủ tục hành chính: Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-190442-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo xoá tên doanh nghiệp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng