Thủ tục hành chính: Giải thể công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tin thủ tục hành chính Giải thể công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số hồ sơ: B-BKH-256521-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Người quyết định thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên là người quyết định giải thể công ty
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Thông qua hệ thống bưu chính; Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Tối đa không quá 30 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định giải thể công ty thành lập Hội đồng giải thể để thẩm định đề nghị giải thể công ty
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định giải thể công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng