Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Giải thể cơ sở Bảo trợ xã hội - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Giải thể cơ sở Bảo trợ xã hội - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-025598-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện, Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng