Thủ tục hành chính: Giải thể Chi nhánh đối với Chi nhánh hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Giải thể Chi nhánh đối với Chi nhánh hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-058685-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 04 ngày (không tính ngày nhận hồ sơ và ngày trả kết quả)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thông báo xoá tên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng