Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Giải quyết trợ cấp xã hội đối tượng là người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ, thuộc hộ gia đình nghèo - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết trợ cấp xã hội đối tượng là người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ, thuộc hộ gia đình nghèo - Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-084513-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 47 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm định hồ sơ 07 ngày làm việc, niêm yết công khai tại Ủy ban nhân dân cấp xã 30 ngày; Phòng Lao động thương binh và Xã hội cấp huyện 10 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng