Thủ tục hành chính: Giải quyết trợ cấp thất nghiệp - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết trợ cấp thất nghiệp - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-123600-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh & xã hội Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh & xã hội Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng