Thủ tục hành chính: Giải quyết trợ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng - Đắk Lắk

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết trợ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng - Đắk Lắk

Số hồ sơ: T-DLA-BS253
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 25 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc Quyết định trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng