×
Tra cứu thuật ngữ
Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-BS394
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Tranh chấp lao động
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hòa giải
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định giải quyết tranh chấp lao động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng