Thủ tục hành chính: Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-031055-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Điện năng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Công Thương hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Đối với vụ việc có tính chất phức tạp, việc tổ chức họp hòa giải và ra kết luận giải quyết tranh chấp không quá 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản Giải quyết tranh chấp Hợp đồng mua bán điện
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng