Thủ tục hành chính: Giải quyết tố cáo trong lĩnh vực y tế - Bộ Y tế

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết tố cáo trong lĩnh vực y tế - Bộ Y tế

Số hồ sơ: B-BYT-004857-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Y tế
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Bộ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Vụ, Cục, Văn phòng
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính tố cáo trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua thông điệp dữ liệu
Thời hạn giải quyết: Không quá 90 ngày tuỳ theo vụ việc phức tạp kể từ ngày thụ lý để giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng