Thủ tục hành chính: Giải quyết tố cáo trong lĩnh vực thông tin và truyền thông - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết tố cáo trong lĩnh vực thông tin và truyền thông - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-120512-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: Tính từ ngày có quyết định thụ lý vụ việc, thời gian giải quyết, tố cáo vụ việc đơn giản không quá 60 ngày (Vụ việc phức tạp không quá 90 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng