Thủ tục hành chính: Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ trong lĩnh vực tư pháp - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ trong lĩnh vực tư pháp - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-099742-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cách 1: Gửi đơn tố cáo trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Cách 2: Trực tiếp tố cáo tại trụ sở đơn vị
Thời hạn giải quyết: 1. Thời hạn xác minh và quyết định thụ lý giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn tố cáo
Trường hợp không thụ lý phải thông báo bằng văn bản biết lý do.
Trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm, thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 15 ngày lể từ ngày nhận được đơn tố cáo
2. Thời hạn giải quyết tố cáo :
- Thời hạn giải quyết là 60 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết
- Trường hợp vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết
- Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết có thể gia hạn thời hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày (60 ngày đối với vụ việc phức tạp)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết luận nội dung tố cáo; Kết luận phải được gửi cho người bị tố cáo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng