Thủ tục hành chính: Giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần cho người có công với cách mạng từ trần - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần cho người có công với cách mạng từ trần - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-249701-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu báo giảm, danh sách kèm các giấy tờ theo quy định.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng