Thủ tục hành chính: Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-130619-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý dự án, Bộ phận được giao làm Chủ đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Hội đồng tư vấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu: Bước 1: Ban quản lý dự án giải quyết tối đa là 5 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu) Bước 2: Bộ phận được giao làm Chủ đầu tư giải quyết tối đa là 7 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu) Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết tối đa là 5 ngày làm việc (từ khi nhận được Báo cáo kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn)- Thời gian Hội đồng tư vấn làm việc: tối đa là 20 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng