Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Giải quyết kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-091896-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bên mời thầu, Chủ đầu tư, người quyết định đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nhà thầu kiến nghị bằng văn bản đến Hội đồng tư vấn địa phương
Thời hạn giải quyết: Bên mời thầu: 5 ngày; Chủ đầu tư: 7 ngày; Người có thẩm quyền 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản giải quyết kiến nghị
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng