Thủ tục hành chính: Giải quyết kiến nghị các vấn đề liên quan trong đấu thầu - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết kiến nghị các vấn đề liên quan trong đấu thầu - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-139490-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ này nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản trả lời giải quyết kiến nghị
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng