Thủ tục hành chính: Giải quyết khiếu nại về đất đai - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại về đất đai - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-100597-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Địa chính cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản giải quyết
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng