Thủ tục hành chính: Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến lĩnh vực tư pháp - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến lĩnh vực tư pháp - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-099743-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cách 1: Gửi đơn / trình bay trực tiếp tại Sở Tư pháp Hà Nội
Cách 2: Gửi qua đường bưu điện (chú ý giầy tờ trong hồ sơ được chứng thực theo đúng quy định)
Nơi tiếp nhận :
1. Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội ( phòng 203 nhà C).
2. Sở Tư pháp Hà Nội (Văn thư : P103 nhà A).
3. Hộp thư phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính – bộ phận một cửa ( phòng 106 nhà A).
Nơi tiếp nhận : Sở Tư pháp Hà Nội
Số 1B – Trần Phú – Hà Đông - Hà Nội
ĐT: 043.3546.151
Thời hạn giải quyết: 1. Thời hạn thụ lý giải quyết, thông báo cho đơn vị chuyển khiếu nại và Thanh tra cùng cấp: 10 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền (Trường hợp không thụ lý thì nêu rõ lý do bằng văn bản).
2. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu:
- Thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết
- Trường hợp phức tạp thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý
• Đối với địa bàn thuộc vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý
- Trường hợp phức tạp thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý
3. Thời hạn khiếu nại lần hai :
- Thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý
- Trường hợp phức tạo thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài thêm không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý
• Đối với địa bàn thuộc vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý
- Trường hợp phức tạp thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá 70 ngày kể từ ngày thụ lý
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng