Thủ tục hành chính: Giải quyết khiếu nại liên quan đến lĩnh vực tư pháp - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại liên quan đến lĩnh vực tư pháp - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-099743-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan đến việc khiếu nại
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Lần đầu: Không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết, đối với vụ việc phức tạp thì không quá 45 ngày. - Các lần tiếp theo: Không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết, đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng