Thủ tục hành chính: Giải quyết khiếu nại lần đầu trong lĩnh vực y tế - Bộ Y tế

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại lần đầu trong lĩnh vực y tế - Bộ Y tế

Số hồ sơ: B-BYT-004793-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Y tế
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Bộ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thời hạn tối đa là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng