Thủ tục hành chính: Giải quyết khiếu nại lần đầu trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại lần đầu trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-BS392
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.
Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng