Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Giải quyết khiếu nại lần đầu (Sở Tư pháp) - Điện Biên

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại lần đầu (Sở Tư pháp) - Điện Biên

Số hồ sơ: T-DBI-098415-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại lần đầu, đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng