Thủ tục hành chính: Giải quyết khiếu nại lần 2 - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại lần 2 - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-099810-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 45 hoặc 60 ngày kể từ ngày có quyết định thụ lí
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng