Thủ tục hành chính: Giải quyết khiếu nại - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-BS144
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Ban Dân tộc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ban Dân tộc Thành phố
Thời hạn giải quyết: * Đối với đơn khiếu nại lần đầu
- 30 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ việc;
- 45 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý đối với vụ việc phức tạp.
* Đối với đơn khiếu nại lần 2
- 45 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ việc
- 60 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý đối với vụ việc phức tạp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng