Thủ tục hành chính: Giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam trong trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Ban thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam - Bộ Tư pháp

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam trong trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Ban thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam - Bộ Tư pháp

Số hồ sơ: B-BTP-BS161
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Đơn khiếu nại được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Bộ Tư pháp
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định giải quyết khiếu nại
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng