Thủ tục hành chính: Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính về quản lý đất đai, thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính về quản lý đất đai, thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-286514-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, Thanh tra huyện và các phòng ban của Ủy ban nhân dân huyện.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn giải quyết: không quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định thụ lý; đối với vụ việc khiếu nại phức tạp, nhiều tình tiết thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.
Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn giải quyết không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với những vụ việc khiếu nại phức tạp thì thời gian có thể kéo dài, nhưng không quá 60 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư khiếu nại quyết định hành chính về quản lý đất đai do Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành bao gồm:
Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
Cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng