Thủ tục hành chính: Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động - Bộ Quốc phòng

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động - Bộ Quốc phòng

Số hồ sơ: B-BQP-263642-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Quốc phòng
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cấp sư đoàn và tương đương, cấp đơn vị trực thuộc Bộ, Hội đồng Giám định y khoa
Cách thức thực hiện: Đối tượng trực tiếp nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương
Thời hạn giải quyết: 140 ngày (không tính thời gian giám định), cụ thể: 1. Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ, giới thiệu đối tượng đi giám định mức suy giảm khả năng lao động, trong thời gian không quá 90 ngày kể từ ngày đối tượng điều trị ổn định xong ra viện. 2. Sau khi có kết quả giám định, cơ quan nhân sự các cấp trong Quân đội (từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên) xét duyệt, thẩm định hồ sơ, gửi Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, trong thời gian như sau: 20 ngày đối với cấp trung đoàn và tương đương, 10 ngày đối với cấp sư đoàn và tương đương, 05 ngày đối với cấp đơn vị trực thuộc Bộ. 3. Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng