Thủ tục hành chính: Giải quyết đối với người chưa thành niên vào cai nghiện bắt buộc tại trung tâm chữa bệnh giáo dục xã hội - Bắc Ninh

Thông tin

Số hồ sơ: T-BNI-081043-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, Công an huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Hội liên hiệp phụ nữ huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đề nghị
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng